VAN DIEMENSTRAAT 202, UNIT 2.3.1 2518VH

DEN HAAG HOLLAND

TELEFON

070-7854397

poniedziałek i czwartek 10-20.00,
wtorek, środa- 10-17.00,
piątek 10-15.00

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden ABAM Advies

1. Definities

De onderstaande definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

a. Bescheiden: Alle door Opdrachtgever aan ABAM Advies ter beschikking gestelde informatie of gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers waaronder – maar niet uitsluitend – begrepen: papier, cd-roms, hard schijven, usb-sticks, andere digitale gegevensdragers, e-mail en digitale omgevingen, al dan niet ondergebracht bij derden, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door ABAM Advies vervaardigde of verzamelde gegevens, alsmede alle overige informatie van enige relevantie voor de uitvoering of voltooiing van de opdracht;

b. Opdracht/Overeenkomst: De overeenkomst van opdracht waarbij ABAM Advies zijnde opdrachtnemer zich jegens opdrachtgever verbindt om bepaalde werkzaamheden te verrichten;

c. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon en/of samenwerkingsverbanden daarvan die voornemens is c.q. zijn aan ABAM Advies opdrachten tot het verrichten van werkzaamheden te verlenen dan wel de opdracht heeft c.q. hebben gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;

d. Opdrachtnemer: ABAM advies;

e. Werkzaamheden: Alle door ABAM Advies ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden waartoe Opdrachtgever voornemens is opdracht te geven c.q. heeft gegeven, al dan niet door ABAM Advies aanvaard, alsmede alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende werkzaamheden;

2. Toepasselijkheid

2.1 ABAM Advies is een handelsnaam van Anna Mlodzianowska en deze eenmanszaak heeft als doel het verlenen van specialistische dienstverlening inzake administratie en boekhouding alsook advies op het gebied van integratie in de Nederlandse gemeenschap. ABAM Advies heeft een vestiging in ‘s-Gravenhage en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 27365242.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan ABAM Advies, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht. De toepasselijkheid van enige algemene of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse, Engelse en Poolse taal opgesteld. De Nederlandse tekst is bij enig verschil van inhoud en/of strekking bindend. 

2.3 Niet alleen ABAM Advies, maar ook alle (rechts)personen, zowel zij die op enigerlei wijze aan ABAM Advies zijn verbonden als derden die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, daaronder begrepen de in artikel 7.3 genoemde (rechts)personen, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Deze (rechts)personen kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen overeengekomen, onherroepelijke derdenbeding.

3. Opdracht

3.1 Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door ABAM Advies. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek is volledig uitgesloten.

3.2 Opdrachten worden door ABAM Advies uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.

3.3 De overeenkomst komt tot stand en vangt aan op het moment dat opdrachtgever een dienst via de website van ABAM Advies heeft aangevraagd en direct vooruitbetaald dan wel op het moment dat tussen partijen een opdrachtovereenkomst wordt ondertekend. In alle gevallen wordt de opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, op het moment dat ABAM Advies op verzoek van opdrachtgever met de uitvoering van de opdracht is aangevangen.

3.4 Opdrachtgever en ABAM Advies kunnen te allen tijde (tussentijds) de overeenkomst schriftelijk opzeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn. Indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is voltooid, is opdrachtgever het honorarium verschuldigd overeenkomstig de door ABAM Advies opgegeven uren tegen het uurtarief van € 80,– voor Werkzaamheden die ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.

3.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Indien een bepaling wel geldig zou zijn, indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling – voor eerst – automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.

4. Gegevens

4.1 Opdrachtgever is gehouden om alle bescheiden die ABAM Advies naar haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, (a) in de gewenste vorm, (b) op de gewenste wijze en (c) tijdig ter beschikking van ABAM Advies te stellen. ABAM Advies bepaalt wat onder de gewenste vorm, de gewenste wijze en tijdig dient te worden verstaan.

4.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte bescheiden, ook als deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

4.3 ABAM Advies heeft het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in het eerste en tweede lid van dit artikel genoemde verplichtingen heeft voldaan. 

4.4 Voor rekening en risico van opdrachtgever zijn de door ABAM Advies gemaakte extra kosten en extra uren alsmede de overige schade voor ABAM Advies, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de opdrachtgever van de voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke bescheiden.

4.5 Op eerste schriftelijke verzoek van opdrachtgever zal ABAM Advies de originele, door opdrachtgever verstrekte bescheiden aan opdrachtgever retourneren.

4.6 Opdrachtgever vrijwaart ABAM Advies voor schade die het gevolg is van onjuiste, onvolledige en/ of niet tijdig ter beschikking gestelde bescheiden.

4.7 In geval van elektronische verzending van informatie – waaronder begrepen maar niet uitsluitend belastingaangiften, aanvragen toeslagen, tegemoetkomingen of uitkeringen, buitenlandse aangiftes en aanvragen – op verzoek van opdrachtgever door ABAM Advies aan derden wordt opdrachtgever aangemerkt als de partij die de betreffende informatie ondertekent en verzendt. 

5. Honorarium

5.1 De kosten van uitvoering van de opdracht door ABAM Advies omvatten het honorarium en de verschotten. Het honorarium is de financiële vergoeding voor de medewerker van ABAM Advies verrichte werkzaamheden. Verschotten zijn door derden in rekening gebrachte bedragen en de door ABAM Advies gemaakte onkosten.

5.2 Het honorarium van de ABAM Advies bestaat uit een vooraf vastgesteld bedrag dan wel wordt berekend op basis van tarieven per door ABAM Advies gewerkte tijdseenheid (bestede tijd x geldend (uur)tarief). Indien een vastgesteld bedrag is overeengekomen, is opdrachtgever daarboven gehouden een tarief per gewerkte tijdseenheid aan ABAM Advies te voldoen, indien en voor zover de werkzaamheden de in de overeenkomst bepaalde werkzaamheden te boven gaan.

5.3 ABAM Advies heeft het recht om een voorschot te vragen aan opdrachtgever.

5.4 Reistijd en – kosten alsmede verblijfskosten worden apart in rekening gebracht.

5.5 Over alle door opdrachtgever aan ABAM Advies verschuldigde bedragen wordt indien de wet daartoe verplicht de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

5.6 ABAM Advies is bevoegd om, ook tijdens de duur van de opdracht, haar tarieven te wijzigen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6. Betaling

6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan opdrachtgever van rechtswege in verzuim is.

6.2 In geval van verzuim is opdrachtgever over (het niet betaalde deel van) het factuurbedrag inclusief btw een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand, te rekenen vanaf de vervaldatum tot de datum van betaling. 

6.3 Indien opdrachtgever, handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep, niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle door ABAM Advies gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten ter hoogte van het maximale bedrag conform het Besluit vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten. Opdrachtgever is deze kosten verschuldigd nadat hij, al in verzuim zijnde, vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen veertien dagen.

6.4 Indien opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, is opdrachtgever gehouden tot een vergoeding van buitengerechtelijke (incasso)kosten. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 500,00. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.

6.5 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht is iedere opdrachtgever hoofdelijk jegens ABAM Advies aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente(n) en kosten. Indien ABAM Advies werkzaamheden verricht voor Opdrachtgever behorende tot een concern of samenwerkingsverband, zijn alle tot dat concern of samenwerkingsverband behorende entiteiten hoofdelijk jegens ABAM Advies aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente(n) en kosten.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Iedere aansprakelijkheid voor werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens ABAM Advies of anderszins op welke wijze dan ook verband houdende met een aan ABAM Advies verstrekte opdracht of een andere door ABAM Advies ter zake van werkzaamheden aangegane rechtsverhouding, is, ongeacht de aard of grondslag daarvan, beperkt tot een bedrag gelijk aan één maal het honorarium dat in de betreffende opdracht in de twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, in rekening is gebracht met een maximum van € 15.000,–. 

7.2 Iedere rechtsvordering tot vergoeding van schade verjaart één jaar en vervalt uiterlijk drie jaren na de dag waarop opdrachtgever zowel met de schade als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden,

7.3 Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens werknemers of vennoten van ABAM Advies of een concernrelatie, personen waarmee een samenwerkingsverband is gesloten of (bestuurders van) eventuele praktijkvennootschappen van waaruit bepaalde werkzaamheden worden verricht, is uitgesloten.

7.4 ABAM Advies is bevoegd om in verband met de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen. ABAM Advies is bevoegd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen die deze derden hanteren mede namens opdrachtgevers van ABAM Advies te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van ABAM Advies voor eventuele tekortkomingen en/of fouten van deze derden is uitgesloten. 

7.5 De in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen en uitsluitingen gelden ook voor het geval ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.

7.6 ABAM Advies is niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgever die ontstaat doordat opdrachtgever aan ABAM Advies geen, onjuiste of onvolledige bescheiden heeft verstrekt of doordat opdrachtgever deze niet tijdig heeft aangeleverd. Opdrachtgever vrijwaart ABAM Advies voor vorderingen van (een) derde(n) wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan ABAM Advies geen, onjuiste of onvolledige bescheiden heeft verstrekt.

7.7 ABAM Advies is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door ABAM Advies. De aansprakelijkheid van ABAM Advies is beperkt tot de vergoeding van de directe schade, die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de opdracht. Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één toerekenbare tekortkoming.

7.8 Het bepaalde in voorgaande leden van dit artikel heeft zowel betrekking op de contractuele als de buitencontractuele aansprakelijkheid van ABAM Advies jegens opdrachtgever.

8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Alle rechten met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten die ABAM Advies bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt, daaronder mede begrepen adviezen, werkwijzen, (model)contracten, systemen, systeem-ontwerpen en computerprogramma’s, komen toe aan ABAM Advies, voorzover deze niet reeds aan derden toekomen.

8.2 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ABAM Advies is het opdrachtgever niet toegestaan de intellectuele eigendomsrechten of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

9. Geheimhouding

9.1 ABAM Advies is verplicht de door of namens opdrachtgever verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voorzover op ABAM Advies een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking of voor zover opdrachtgever ABAM Advies van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. 

10. Klachtenregeling

10.1 Een reclame of klacht met betrekking tot werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen veertien dagen na de verzenddatum van de factuur, de stukken of de informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen veertien dagen na de ontdekking van het gebrek, mits opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan ABAM Advies te worden kenbaar gemaakt, op straffe van verval van rechtsvordering. Een reclame of klacht schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

11. AVG

11.1 ABAM Advies is verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zij verwerkt persoonsgegevens. ABAM Advies zal bij de uitvoering van de opdracht de AVG en andere toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens in acht nemen en verkregen persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor zover niet onverenigbaar met het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verkregen. 

11.2 Opdrachtgever zal bij het verstreken en ter beschikking stellen van persoonsgegevens aan ABAM Advies de AVG en andere toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens in acht nemen. ABAM Advies kan in verband met niet of niet correcte naleving door opdrachtgever niet worden aangesproken. 

11.3 Zo nodig sluiten opdrachtgever en ABAM Advies een verwerkersovereenkomst. 

11.4 ABAM Advies zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, verlies en onbevoegde toegang. 

11.5 Opdrachtgever stemt ermee in dat ABAM Advies ten behoeve van de dienstverlening en de optimalisering daarvan werkt met derden zoals ICT-dienstverleners en leveranciers van administratietools en in dat kader persoonsgegevens deelt met deze derden. Overeenkomstig de bepaling uit de AVG sluit ABAM Advies een verwerkersovereenkomst met de door haar ingeschakelde (sub)verwerkers.

12. Toepasselijk recht / bevoegde rechter

12.1 Op de rechtsverhouding tussen ABAM Advies en haar opdrachtgevers is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank Den Haag zittingsplaats Den Haag.

Deze algemene voorwaarden treden in werking per 1 mei 2022 en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ABAM Advies  onder nummer KVK 27365242 Deze voorwaarden zijn raadpleegbaar en downloadbaar op de website www.abamadvies.nl